یکشنبه, ۲۵ مهر , ۱۴۰۰ Sunday, 17 October , 2021
آفتابی برای دختران از لابلای صفحات کتاب ۰۳ تیر ۱۳۹۹

آفتابی برای دختران از لابلای صفحات کتاب

باز هم کتاب، چرا در روز دختر هم باید هدیه‌ای از جنس کتاب از پدر یا مادر بگیرند؛ در حالی که این همه هدایای رنگارنگ و جورواجور وجود دارد؟

در رثای اقتصاددان موفق ۰۳ تیر ۱۳۹۹

در رثای اقتصاددان موفق

یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی با اشاره به درگذشت دکتر پژویان، وی را یکی از موفق‌ترین اقتصاددانان معاصر قلمداد کرد که توانست به رغم موضع‌گیری سخت و منفی عموم سیاستمداران ایرانی نسبت به اقتصاددانان، این سد ذهنی را بشکند.

جوان و اعتیاد ۰۲ تیر ۱۳۹۹

جوان و اعتیاد

بی تردید اعتیاد (Addiction) یکی از بلاهایی است که همه انسان ها، به ویژه جوانان را تهدید می کند. مثلث «فقر، جهل و اعتیاد»، پویایی، بالندگی، نشاط و خلاقیت را از بعضی جوانان گرفته و از آنها انسان هایی بیمار و بی خاصیت ساخته است. افزون بر آن، اعتیاد، ناهنجاری های روحی و عوارض جسمی […]

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری  در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺳﯽ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ۰۱ تیر ۱۳۹۹

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺳﯽ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان

ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۳۱  ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان،با بهرهﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺮه آن ﺷﻬﯿﺪ ﮓ ﻋﺎﻟﻢ و ﮔﺮاﻧﺴﻨگ، را ﻧﯿﺎز ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎم و ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ، ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ اﻧﻘﻼب و ﺑﻮﯾﮋه اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻣﯽ داﻧند وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺮ دﮐﺘرﭼﻤﺮان ﮐﻪ […]