رسالت ما نشر تمام اخبار قائمشهر می باشد .اخبار ایران و جهان را نیز پیگیری میکنیم . خبر رسانی ، آگاهی رسالت ماست.