پنج بحران جامعه سیاسی و مجالس قانون‌گذاری
پنج بحران جامعه سیاسی و مجالس قانون‌گذاری
مشاور رییس‌جمهور در یادداشتی در قالب یک رشته توییت به تشریح بحران‌های جامعه سیاسی و مجالس قانون‌گذاری پرداخت.

 به گزارش قائم شهر نیوز«حمید ابوطالبی»  در یادداشتی نوشت: جامعه سیاسی و مجالسِ قانون‌گذاری با پنج بحران مواجه‌اند:

١/۵) بحرانِ عدم توانایی و درک قانون‌نویسی؛

گفتارِمشروعه‌خواهی سال ١٢٨۶:

از جمله موادِ آن ضلالت‌نامه (قانون اساسیِ مشروطه و متمم) این است: «حکم و اجراءِ هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون»؛ این حکم مخالفِ…

٢/۵) بحرانِ اصالت‌بخشی به قوانینِ اجتماعیِ دورانِ‌های نابسامان؛

گفتار ِانقلابی – عدالتخواه سال ١٣٩٩:

«می‌گوییم خیانت است و باید برخورد شود؛ می‌گویند با استناد به کدام قانون؟ نادان‌ها! با استناد به اصلِ انقلاب… نمی‌فهمید ساده‌زیستی جزو اصولِ انقلاب است؟ کی گفته شما نسبتی دارید با این انقلاب؟”

٣/۵) بحرانِ ارجحیت‌های نامرجّح و نادیده‌انگاریِ اصلِ ناممکن بودنِ «عطف به ماسبق قانون»؛

قانون‌نویسی جدید برای اتفاقاتِ بیست یا سی سال گذشته، قانون‌نویسی برای افراد و شخصیت‌هایِ خاص به هر دلیل، قانون‌نویسی برای موضوعات غیرمرتبط با وظائف و… عمدتا برآمده

۵/۴) بحرانِ برداشتِ فراقانونی و ناصحیح از اختیارات مجلس و در رأس امور بودنِ آن؛

قانون‌نویسی برای اختیاراتِ ناممکن و ناموجودِ فراقانونی، اعم از قانون اساسی یا وظائف نمایندگی یا خارج از حوزه‌ نمایندگی؛ عمدتا مبتنی بر طرح‌های ذهنی، بی‌ارتباط با خواست عمومی، و غیرقابل اجرا؛ مختلفِ شهرت و…؛

۵/۵) بحرانِ عدم وجود برنامه برای کشور؛

سردرگمی در قانون‌نویسی به جهتِ نبودِ برنامه و به خاطرِ نپرداختن به پرسش‌های اساسیِ:

آیا اقتصاد، بدونِ سیاست وجود دارد؟

آیاسیاست، بدون دموکراسی ممکن است؟

آیا دموکراسی، بدون آزادی عملی است؟

آیا آزادی، بدون اخلاقِ اجتماعی معنا دارد؟

  • منبع خبر : ایرنا